Informace o zpracování osobních údajů

Internetové stránky www.norego.cz jsou provozovány především za účelem nabízení našich služeb a prezentace našich realizací. Nejen v rámci nabídky našich služeb, ale i následného obchodního vztahu s naší společností dochází ke zpracování osobních údajů zájemců o naše služby, zákazníků, dodavatelů, odběratelů a jiných současných či potenciálních obchodních partnerů. Tyto osobní údaje zpracováváme plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a jinými právními předpisy upravujícími problematiku osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost norego s.r.o., se sídlem Toskánská 2497, 253 01 Hostivice, IČO: 17988187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 379747.

Pokud si přejete získat podrobnější informace nebo pokud máte jakékoli dotazy či připomínky ohledně našich postupů v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, obraťte se na nás, prosíme, prostřednictvím našeho e-mailu info@norego.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V souvislosti s nabídkou a poskytováním služeb o shromažďujeme Vaše identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození a případně rodné číslo), kontaktní údaje (doručovací nebo jinou kontaktní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) a další údaje, které nám sdělíte v souvislosti s poptávanými službami či smlouvou uzavíranou s naší společností.

Jak osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme na základě Vašeho souhlasu přímo od Vás, v rámci předsmluvních jednání, při uzavírání smluv a jejich plnění a případně od obchodních partnerů.

Pro jaké účely a po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

  • podpory prodeje zboží a služeb (marketingové účely) a vytvoření a správy databáze klientů, z právního titulu oprávněného zájmu, a to po dobu, dokud náš oprávněný zájem trvá;
  • zajištění veškerých předsmluvních činností (jako např. příprava cenové nabídky dodání zboží a služeb) a plnění smluv, tedy zejména dodání zboží a služeb, z právního titulu Vaší poptávky a plnění smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a následně pět let po jeho skončení nebo po dobu pěti let, pokud k uzavření smlouvy nedojde, vždy však po dobu trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt;
  • další účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě právního titulu souhlasu a po dobu uvedenou v takovém souhlasu.

Déle Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze v souvislosti s plněním zákonných povinností. K dřívějšímu výmazu shromážděných údajů může dojít na základě žádosti subjektu údajů, tak jak je uvedeno níže.

Nashromážděné osobní údaje nejsou žádným způsobem bez řádného právního důvodu zpřístupňovány třetím osobám.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Při zpracování Vašich osobních údajů máme zavedeny postupy a mechanismy k jejich zabezpečení a ochraně, zejména:

  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený účel, jak je uveden výše, předem definovanými prostředky a způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
  • v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření k bezpečné ochraně, ukládání a zpracování Vašich osobních údajů; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost dodržovat mlčenlivost.

Jaká máte práva a jak jich využít?

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.

Máte právo odvolat kdykoli Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete vznést námitky proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že byste se domnívali, že dochází k porušování našich povinností při zpracování Vašich osobních údajů.